هشدارهای ایمنی تشریحی

S1 در محل بسته نگهداری کنید
S2 دور از دسترس کودکان نگهداری کنید
S3 در جای خنک نگهداری کنید
S4 دور از محل زندگی افراد نگهداری کنید
S5 محتویات را در زیر ( مایع مناسب توسط سازنده مشخص می گردد ) نگهداری کنید
S5/1 محتویات را در زیر آب نگهداری کنید
S5/2 محتویات را در زیر نفت خام نگهداری کنید
S5/3 محتویات را در زیر روغن پارافین نگهداری کنید
S6 ماده را زیر ( گاز خنثی که توسط سازنده مشخص می شود ) نگهداری کنید
S6/1 زیر نیتروژن نگهداری کنید
S6/2 زیر آرگون نگهداری کنید
S7 ظروف را کاملا در بسته نگهداری کنید
S8 ظروف را در جای خشک نگهداری کنید
S9 ظروف را در محلی دارای تهویه عمومی مناسب نگهداری کنید
S12 ظروف را بصورت آب بندی شده نگهداری کنید
S13 دور از مواد غذایی ، نوشیدنی ها و غذای حیوانات نگهداری کنید
S14 دور از ( مواد ناسازگاری که سازنده مشخص می کند ) نگهداری کنید
S14/1 دور از مواد احیاء کننده ، مواد اسیدی و قلیاها ترکیبات فلزات سنگین نگهداری کنید
S14/2 دور از مواد اکسید کننده ، مواد اسیدی و ترکیبات فلزات سنگین نگهداری کنید
S14/3 دور از آهن نگهداری کنید
S14/4 دور از آب و قلیاها نگهداری کنید
S14/5 دور از اسیدها نگهداری کنید
S14/6 دور از قلیاها نگهداری کنید
S14/7 دور از فلزات نگهداری کنید
S14/8 دور از مواد اکسید کننده و مواد اسیدی نگهداری کنید
S14/9 دور از مواد آلی قابل اشتعال نگهداری کنید
S14/10 دور از اسیدها ، مواد احیاء کننده و مواد قابل اشتعال نگهداری کنید
S14/11 دور از مواد قابل اشتعال نگهداری کنید
S15 دور از حرارت نگهداری کنید
S16 دور از منایع اشتعال نگهداری کنید – سیگار کشیدن ممنوع
S17 دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداری کنید
S18 ظروف را با دقت حمل و باز نمایید
S20 در هنگام کار از خوردن و آشامیدن بپرهیزید
S21 در هنگام کار از استعمال دخانیات بپرهیزید
S22 بخارات ماده را استنشاق نکنید
S23 گازها ، بخار ، فیوم ، اسپری ماده را استنشاق نکنید
S23/1 گاز ماده را استنشاق نکنید
S23/2 بخار ماده را استنشاق نکنید
S23/3 اسپری ماده را استنشاق نکنید
S23/4 فیومهای ماده را استنشاق نکنید
S23/5 بخار و اسپری ماده را استنشاق نکنید
S24 از تماس ماده با پوست خودداری کنید
S25 از تماس ماده با چشمها خودداری کنید
S26 در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئید و سپس به پزشک مراجعه کنید
S27 فورا همه لباسهای آلوده را از تن در آورید
S28 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با ماده مشخص شده توسط سازنده بصورت فراوان بشویید
S28/1 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان بشویید
S28/2 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشویید
S28/3 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشویید و در صورت امکان با پلی اتیلر پوست را بشویید
S28/4 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلایکول 300 و اتانول 1 : 2 همراه آب بشویید
S28/5 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلایکول 400 بشویید
S28/6 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلی اتیلن گلایکول 400 بشویید وسپس پوست را با آب فراوان بشویید
S28/7 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آّب و صابون اسیدی بشویید
S29 از ریختن مواد به داخل فاضلاب خودداری کنید
S30 هرگز آب را به این ماده اضافه نکنید
S33 احتیاطهای لازم را در برابر الکتریسیته ساکن رعایت کنید
S35 این ماده و ظروف آن باید به روش ایمن دفع شوند
S36 از لباسهای مناسب حفاظتی استفاده کنید
S37 از دستکش ایمنی مناسب استفاده کنید
S38 در هنگام نبود تهویه کافی از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید
S39 از عینک ایمنی یا نقاب حفاظ صورت استفاده کنید
S40 برای تمیز کردن کف محل و تمام اشیاء آلوده به این ماده از ماده مشخص شده توسط سازنده استفاده کنید
S40/1 برای تمیز کردن کف محل و تمام اشیاء آلوده به این ماده از آب فراوان استفاده کنید
S41 در هنگام حریق یا انفجار از استنشاق فیومهای ماده خودداری کنید
S42 در هنگام ایجاد فیوم یا اسپری ماده از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید
S43 در هنگام حریق از نوع اطفا کننده حریق که توسط سازنده مشخص می شود استفاده کنید
S43/1 در هنگام حریق از آب استفاده کنید
S43/2 در هنگام حریق از آب یا پودر اطفاء حریق استفاده کنید
S43/3 در هنگام حریق از پودر اطفاء حریق استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید
S43/4 در هنگام حریق از دی اکسید کربن استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید
S43/6 در هنگام حریق از ماسه استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید
S43/7 در هنگام حریق از پودر فلزی استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید
S43/8 در هنگام حریق ازماسه – دی اکسید کربن یا پودر اطفاء حریق استفاده کنید – از آب هرگز استفاده نکنید
S45 درصورت حادثه و یا احساس ناخوش فورا به پزشک مراجعه کنید
S46 درصورت خوردن ماده فورا به پزشک مراجعه کنید و برچسب ماده یا ظرف ماده را نشان وی دهید
S47 در دمای کمتر از دمای مشخص شده توسط سازنده نگهداری کنید
S47/1 در دمای کمتر از 25درجه سانتیگراد نگهداری کنید
S48 ماده را بوسیله ماده مناسبی که توسط سازنده مشخص می شود مرطوب نمایید
S48/1 ماده را بوسیله آب مرطوب نمایید
S49 ماده را تنها در ظروف اصلی آن نگهداری کنید
S50 ماده را با مواد دیگر که توسط سازنده مشخص می شود مخلوط نکنید
S50/1 ماده را با اسیدها مخلوط نکنید
S50/2 ماده را با قلیاها مخلوط نکنید
S50/3 ماده را با اسیدهای قوی، بازهای قوی فلزات غیرآهنی یا نمک مخلوط نکنید
S51 فقط در محلی دارای تهویه عمومی مناسب با ماده کار کنید
S52 جهت مصرف داخلی بر روی سطوح وسیع توصیه نمی شود
S53 از تماس با ماده بپرهیزید – دستورالعمل های تخصصی را قبل از استفاده تدارک ببینید – برای استفاده کنندگان حرفه ای محدود می باشد
S56 ماده و ظروف آن را در محلهای مخصوص جمع آوری مواد و زباله های خطرناک یا ویژه دفع کنید
S57 از ظروف مناسب جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست استفاده کنید
S59 برای اطلاعات لازم در مورد بازیافت و استفاده دوباره از ماده به شرکت سازنده یا پخش کننده ماده مراجعه کنید
S60 این ماده و ظروف آن باید بعنوان زباله های خطرناک دفع شوند
S61 از رها سازی ماده در محیط زیست خوداری کنید. به دستورالعمل های ویژه با برگه اطلاعات ایمنی ماده مراجعه کنید
S62 در صورت خوردن بیمار را وادار به استفراغ نکنید.فورا به پزشک مراجعه کرده و شرف یا برچسب ماده را به وی نشان دهید
S63 در صورت استنشاق ماده ، بیمار را به هوای تازه منتقل کرده از او بخواهید استراحت کند
S64 در صورت خوردن ماده ، دهان را با آب بشوئید (تنها در صورت هوشیار بودن بیمار)
R1 در صورت خشک بودن ماده قابل انفجار است
R2 خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطحکاک ، حریق یا سایر منایع اشتغال و احتراق وجود دارد
R3 خطر شدید انفجار با آتش یا منابع آتش زا وجود دارد
R4 خطر تشکیل ترکیبات بسیار حساس انفجاری فلزی ماده وجود دارد
R5 بر اثر حرارت دیدن ممکن است منفجر شود
R6 خطر انفجار ماده در تماس یا بدون تماس با هوا وجود دارد
R7 ممکن است باعث ایجاد حریق شود
R8 تماس با مواد قابل اشتعال ممکن است باعث ایجاد حریق شود
R9 امکان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد
R10 قابل اشتعال است
R11 بسیار قابل اشتعال است
R12 به شدت قابل اشتعال است
R14 به شدت با آب واکنش می دهد
R15 تماس با آب باعث آزاد شدن گازهای بسیار قابل اشتعال می شود
R16 امکان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اکسید کننده وجود دارد
R17 به صورت خود به خود در هوا مشتعل می شود
R18 در هنگام استفاده امکان تشکیل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد
R19 ممکن است تشکیل پراکسیدهای قابل انفجار دهد
R20 در صورت استنشاق زیان آور می باشد
R21 در صورت تماس با پوست زیان آور می باشد
R22 در صورت خوردن زیان آور می باشد
R23 در صورت استنشاق سمی می باشد
R24 در صورت تماس با پوست سمی می باشد
R25 در صورت خوردن سمی می باشد
R26 در صورت استنشاق بسیار سمی می باشد
R27 در صورت تماس با پوست بسیار سمی می باشد
R28 در صورت خوردن بسیار سمی می باشد
R29 در اثر تماس با آب گازهای سمی آزاد می کند
R30 در هنگام استفاده ممکن است بسیار قابل اشتعال شود
R31 در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای سمی می شود
R32 در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهای بسیار سمی می شود
R33 خطر ایجاد اثرات تجمعی ماده وجود دارد
R34 باعث ایجاد سوختگی می شود
R35 باعث ایجاد سوختگی شدید می شود
R36 باعث تحریک چشمها می شود
R37 باعث تحریک دستگاه تنفسی می شود
R38 باعث تحریک پوست می شود
R39 خطر ایجاد عوارض بسیار شدید برگشت ناپذیر وجود دارد
R40 دلایل و شواهد محدودی دال بر سرطان زا بودن ماده وجود دارد
R41 خطر آسیب جدی به چشم ها وجود دارد
R42 در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود
R43 در صورت تماس پوستی ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود
R44 خطر انفجار ماده بر اثر حرارت دیدن در محیط های بسته وجود دارد
R45 ممکن است باعث ایجاد سرطان شود
R46 ممکن است باعث ایجاد آسیب های ژنتیکی و وراثتی شود
R48 در صورت تماس طولاتی امکان خطر آسیب های شدید بهداشتی وجود دارد
R49 در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد سرطان شود
R50 برای آبزیان بسیار سمی است
R51 برای آبزیان سمی است
R52 برای آبزیان زیان آور می باشد
R53 ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیطهای آبی شود
R54 برای گیاهان سمی است
R55 برای حیوانات سمی است
R56 برای موجودات خاکزی سمی است
R57 برای زنبورها سمی است
R58 ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طولانی مدت در محیط زیست شود
R59 برای لایه ازن خطرناک می باشد
R60 ممکن است باعث عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل شود
R61 ممکن است برای جنین خطرناک باشد
R62 امکان خطر عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل وجود دارد
R63 امکان خطر آسیب برای جنین وجود دارد
R64 ممکن است برای کودکان شیرخوار زیان آور باشد
R65 زیان آور است : در صورت خوردن ممکن است باعث ایجاد آسیب ریوی شود
R66 تماس بلند مدت با ماده ممکن است باعث خشکی و ترک خوردگی پوست شود
R67 بخارات ماده ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود
R68 امکان ایجاد عوارض غیرقابل بازگشت وجود دارد
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X