الفبا

به صفحه جستجوی محصولات خوش آمدید. در این وبسایت مسیرهای متعددی جهت سهولت در پیدا کردن ماده شیمیایی مورد نظر شما طراحی شده است، شما می‌توانید به طرق زیر در بین محصولات ما جستجو کرده و با صرف کمترین زمان ماده شیمیایی مورد نظر خود را پیدا کنید.
جستجو با استفاده از نوار جستجوی بالای صفحه: در بالای تمام صفحات وبسایت یک نوار جستجو قرار داده شده است تا پیدا کردن مواد شیمیایی مورد نظر با صرف کمترین زمان میسر گردد. شما می توانید با تایپ کردن هریک از موارد زیر به راحتی ماده مورد نظر خود را پیدا کنید:

  • نام ماده به زبان های انگلیسی و فارسی. مثال: متانول، methanol، استون، acetone.
  • نام‌های مترادف به زبان انگلیسی. مثال: methyl alcohol، 2-propanone.
  • کاربرد به زبان های انگلیسی و فارسی. مثال: “کروماتوگرافی”، “chromatography”، تیتراسیون، تنظیم pH، تیتراسیون، HPLC.
  • عدد CAS به زبان های انگلیسی. مثال: 67-56-1.
  • گرید ماده به زبان انگلیسی. مثال: UV spectroscopy ،dried ،ACS.
  • دسته بندی شیمیایی به زبان فارسی. مثال: اسید، باز، حلال، الکل، مواد آلی.

جستجو بر اساس حروف الفبا
راحت ترین روش جهت پیدا کردن ماده شیمیایی دلخواه جستجو بر اساس نام آن می‌باشد. از منوی سمت راست این صفحه شما می‌توانید محصول مورد نظر خود را براساس حروف الفبا انتخاب نمایید. اگر نام ماده مورد نظر با عدد شروع می ‌شود (مانند 2-پروپانول) عدد را در نظر نگرفته و از حرف “پ” جهت جستجو استفاده کنید.


نمایش 1–10 از 367 نتیجه

Name: 1,10-Phenanthroline monohydrate
Grade: ACS
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: o-Phenanthroline monohydrate
CAS Number: 5144-89-8  EC Number: 613-092-00-8  Molar Mass: 198.23 g/mol Chemical Formula: C₁₂H₈N₂.H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی، سنتز و واکنشهای شیمیایی، مواد آلی
Name: 1-Butanol
Grade: Extra pure
Application: Extraction, Synthesis
Synonyms: Butan-1-ol, Butyl alcohol, Butalcohol, Butylic alcohol
CAS Number: 71-36-3  EC Number: 603-004-00-6  Molar Mass: 32.04 g mol-1   Chemical Formula: C4H10O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - حلال - الکل
Name: 1-Butanol
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Extraction, Synthesis
Synonyms: Butan-1-ol, Butyl alcohol, Butalcohol, Butylic alcohol
CAS Number: 71-36-3  EC Number: 603-004-00-6  Molar Mass: 32.04 g mol-1   Chemical Formula: C4H10O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - حلال - الکل
Name: 2-Propanol
Grade: GC
Application: Gas chromatography
Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol
CAS Number: 67-63-0  EC Number: 603-117-00-0  Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
کروماتوگرافی گازی - الکل - حلال
Name: 2-Propanol
Grade: Gradient HPLC
Application: Liquid chromatography
Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol
CAS Number: 67-63-0  EC Number: 603-117-00-0  Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
کروماتوگرافی مایع - الکل - حلال
Name: 2-Propanol
Grade: UV Spectroscopy
Application: Spectroscopy
Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol
CAS Number: 67-63-0  EC Number: 603-117-00-0  Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسپکتروسکوپی - الکل - حلال
Name: 2-Propanol
Grade: ACS
Application: Extraction, Synthesis
Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol
CAS Number: 67-63-0  EC Number: 603-117-00-0  Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - الکل - حلال
Name: 2-Propanol
Grade: BP 
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol
CAS Number: 67-63-0  EC Number: 603-117-00-0  Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - الکل - حلال
Name: 2-Propanol
Grade: EP
Application: Extraction, Synthesis, Pharma
Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol
CAS Number: 67-63-0  EC Number: 603-117-00-0  Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - الکل - حلال
Name: 2-Propanol
Grade: USP 
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol
CAS Number: 67-63-0  EC Number: 603-117-00-0  Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - الکل - حلال
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X