نمایش 1–10 از 59 نتیجه

Name: Tri-Sodium citrate dihydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Liquid chromatography, pH adjustment
Synonyms: Citric acid, trisodium salt, E331, Sodium citrate
CAS Number: 6132-04-3  EC Number: 200-675-3 Molar Mass: 294.10 g/mol Chemical Formula: C6H5Na3O7 * 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - کروماتوگرافی مایع - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: Tri-Sodium citrate dihydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Citric acid, trisodium salt, E331, Sodium citrate
CAS Number: 6132-04-3  EC Number: 200-675-3 Molar Mass: 294.10 g/mol Chemical Formula: C6H5Na3O7 * 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: Tri-Sodium phosphate dodecahydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Liquid chromatography, pH adjustment
Synonyms: Sodium phosphate tribasic
CAS Number: 10101-89-0  EC Number: 231-509-8 Molar Mass: 380.12 g/mol Chemical Formula: Na3PO4 . 12H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - کروماتوگرافی مایع - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: Tri-Sodium phosphate dodecahydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Sodium phosphate tribasic
CAS Number: 10101-89-0  EC Number: 231-509-8 Molar Mass: 380.12 g/mol Chemical Formula: Na3PO4 . 12H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
Grade: BP
Application: Synthesis, Pharma, Liquid chromatography, pH adjustment
Synonyms: Sodium phosphate dibasic, disodium phosphate
CAS Number: 10028-24-7  EC Number: 231-448-7 Molar Mass: 177.99 g/mol Chemical Formula: Na2HPO4 . 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی- کروماتوگرافی مایع - نمک ها - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
Grade: USP
Application: Synthesis, Pharma, Liquid chromatography, pH adjustment
Synonyms: Sodium phosphate dibasic, disodium phosphate
CAS Number: 10028-24-7  EC Number: 231-448-7 Molar Mass: 177.99 g/mol Chemical Formula: Na2HPO4 . 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی- کروماتوگرافی مایع - نمک ها - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Sodium phosphate dibasic, disodium phosphate
CAS Number: 10028-24-7  EC Number: 231-448-7 Molar Mass: 177.99 g/mol Chemical Formula: Na2HPO4 . 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: Sodium acetate trihydrate
Grade: BP
Application: Synthesis, Pharma, Liquid chromatography, pH adjustment
Synonyms: Sodium ethanoate
CAS Number: 6131-90-4  EC Number: 204-823-8 Molar Mass: 136.08 g/mol Chemical Formula: CH₃COONa. 3 H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - کروماتوگرافی مایع - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: Sodium acetate trihydrate
Grade: USP
Application: Synthesis, Pharma, Liquid chromatography, pH adjustment
Synonyms: Sodium ethanoate
CAS Number: 6131-90-4  EC Number: 204-823-8 Molar Mass: 136.08 g/mol Chemical Formula: CH₃COONa. 3 H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - کروماتوگرافی مایع - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: Sodium acetate trihydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Sodium ethanoate
CAS Number: 6131-90-4  EC Number: 204-823-8 Molar Mass: 136.08 g/mol Chemical Formula: CH₃COONa. 3 H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی
Cart
X