نمایش یک نتیجه

Name: Iodine
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox, Titration
Synonyms: -
CAS Number: 7553-56-2  EC Number: 231-442-4  Molar Mass: 253.81 g/mol Chemical Formula: I2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، تیتراسیون، اکسایش و کاهش
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X