نمایش دادن همه 10 نتیجه

Name: Formaldehyde solution 10%
Grade: Extra pure
Application: Disinfection
Synonyms: Methanal
CAS Number: 50-00-0 EC Number: 200-001-8  Molar Mass: 30.03 g/mol Chemical Formula: CH2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها
Name: Formaldehyde solution 2%
Grade: Extra pure
Application: Disinfection
Synonyms: Methanal
CAS Number: 50-500-0 EC Number: 200-001-8  Molar Mass: 30.03 g/mol Chemical Formula: CH2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها
Name: Formaldehyde solution 3%
Grade: Extra pure
Application: Disinfection
Synonyms: Methanal
CAS Number: 50-00-0 EC Number: 200-001-8  Molar Mass: 30.03 g/mol Chemical Formula: CH2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها
Name: Formaldehyde solution 37%
Grade: Laboratory
Application: Disinfection
Synonyms: Methanal
CAS Number: 50-00-0 EC Number: 200-001-8  Molar Mass: 30.03 g/mol Chemical Formula: CH2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها
Name: Formic acid
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Methanoic acid
CAS Number: 64-18-6  EC Number: 607-001-00-0  Molar Mass: 46.03 g/mol Chemical Formula: CH2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Name: Phosphoric acid 85 %
Grade: BP
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Orthophosphoric acid , Trihydroxylphosphine oxide
CAS Number: 7664-38-2  EC Number: 231-633-2  Molar Mass: 98.00 g/mol Chemical Formula: H3PO4
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Name: Phosphoric acid 85 %
Grade: USP
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Orthophosphoric acid , Trihydroxylphosphine oxide
CAS Number: 7664-38-2  EC Number: 231-633-2  Molar Mass: 98.00 g/mol Chemical Formula: H3PO4
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Name: Phosphoric acid 85 %
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Orthophosphoric acid , Trihydroxylphosphine oxide
CAS Number: 7664-38-2  EC Number: 231-633-2  Molar Mass: 98.00 g/mol Chemical Formula: H3PO4
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Name: Phenol
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Benzenol, Phenylic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
CAS Number: 108-95-2 EC Number: 604-001-00-2  Molar Mass: 94.11 g/mol Chemical Formula: C6H6O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - مواد آلی - الکل
Name: Phenolphthalein
Grade: ACS
Application: Titration - Clinical
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
CAS Number: 77-09-8  EC Number: 201-004-7  Molar Mass: 318.33 g/mol  Chemical Formula: C20H14O4
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه تشخیص طبی - تیتراسیون - اندیکاتورها
Cart
X