نمایش 1–10 از 12 نتیجه

Name: DL-Tartaric acid
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: DL-2,3-Dihydroxybutanedioic acid
CAS Number: 133-37-9  EC Number: 205-105-7  Molar Mass: 150.09 g/mol Chemical Formula: C₄H₆O₆
Download: Datasheet | CoA | SDS
 سنتز و واکنشهای شیمیایی، مواد آلی، اسید ها، داروسازی
Name: L-(+)-Tartaric acid
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Synthesis
Synonyms: 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Racemic acid, Uvic acid
CAS Number: 87-69-4 EC Number: 201-766-0 Molar Mass: 150.09 g/mol Chemical Formula: C4H6O6
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Name: L-(+)-Tartaric acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Racemic acid, Uvic acid
CAS Number: 87-69-4 EC Number: 201-766-0 Molar Mass: 150.09 g/mol Chemical Formula: C4H6O6
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Name: Tetrahydrofuran
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: THF, Oxolane, tetramethylene oxide, furan tetrahydride
CAS Number: 109-99-9 EC Number: 603-025-00-0 Molar Mass: 72.11 g/mol Chemical Formula: C4H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، حلال
Name: Triethanolamine
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Trihydroxytriethylamine, TEA,Trolamine
CAS Number: 102-71-6 EC Number: 203-049-8  Molar Mass: 149.19 g/mol Chemical Formula: C₆H₁₅NO₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - مواد آلی - بازها - الکل
Name: Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Grade: Standard material
Application: Synthesis
Synonyms: Trometamol, TRIS-buffer, TRIS base, Tromethamine
CAS Number: 77-86-1  EC Number: 201-064-4  Molar Mass: 121.14 g/mol Chemical Formula: H₂NC(CH₂OH)₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Trometamol, TRIS-buffer, TRIS base, Tromethamine
CAS Number: 77-86-1  EC Number: 201-064-4  Molar Mass: 121.14 g/mol Chemical Formula: H₂NC(CH₂OH)₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Tris hydrochloride
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: TRIS HCl , Tromethane hydrochloride
CAS Number: 1185-53-1  EC Number:214-684-5  Molar Mass: 157.60 g/mol Chemical Formula: C₄H₁₁NO₃*HCl
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Toluene
Grade: ACS
Application: Extraction, Synthesis, Pharma
Synonyms: Methyl benzene, Phenyl methane, Anisen
CAS Number: 108-88-3  EC Number: 601-021-00-3  Molar Mass: 92.14 g/mol  Chemical Formula: C7H8
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - استخراج - حلال
Name: Toluene
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Methyl benzene, Phenyl methane, Anisen
CAS Number: 108-88-3  EC Number: 601-021-00-3  Molar Mass: 92.14 g/mol  Chemical Formula: C7H8
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - حلال
  • 1
  • 2
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X