تشخیص طبی

نمایش 1–10 از 15 نتیجه

Name: Edetate Disodium
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Titration, Clinical
Synonyms: Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
CAS Number: 6381-92-6 EC Number: 205-358-3 Molar Mass: 372.24 g/mol Chemical Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O Hill Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک‌ها، تیتراسیون، آزمایشگاه تشخیص طبی، سنتز
Name: Eosin Y
Grade: ACS
Application: Titration - Clinical
Synonyms: 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
CAS Number: 17372-87-1  EC Number: 239-138-3  Molar Mass: 691.86 g/mol Chemical Formula: C20H6Br4Na2O5
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه تشخیص طبی - تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Acetic Acid (Glacial)
Grade: Extra pure
Application: Clincal, Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ethanoic acid, Hydrogen acetate, Methanecarboxylic acid
CAS Number: 64-19-7 EC Number: 607-002-00-6 Molar Mass: 60.05 g/mol Chemical Formula: C2H4O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
حلال ها, اسید ها, آزمایشگاه های تشخیص طبی, سنتز,تنظیم pH, مایعات
Name: Bromothymol Blue
Grade: ACS
Application: Titration - Clinical
Synonyms: 4,4′-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)bis(2-bromo-6-isopropyl-3-methylphenol)
CAS Number: 76-59-5 EC Number: 200-971-2  Molar Mass: 624.40 g/mol Chemical Formula: C27H28Br2O5S
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه تشخیص طبی - تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Paraffin (pastille)
Grade: Histology
Application: clinical
Synonyms: ---
CAS Number: 8002-74-2 EC Number: 265-154-5 Molar Mass: N/A Chemical Formula: N/A
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه های تشخیص طبی - مواد آلی
Name: Xylene
Grade: Histology
Application: Clinical
Synonyms: Dimethylbenzene
CAS Number: 1330-20-7  EC Number: 601-022-00-9  Molar Mass: 106.2 g/mol Chemical Formula: C8H10
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه های تشخیص طبی - حلال
Name: 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Clinical
Synonyms: 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
CAS Number: 5965-83-3 EC Number: 202-555-6 Molar Mass: 254.22 g/mol Chemical Formula: C7H6O6S.2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسید ها - مواد آلی - آزمایشگاه تشخیص طبی - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Name: 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Clinical
Synonyms: 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
CAS Number: 5963-83-3 EC Number: 202-555-6 Molar Mass: 254.22 g/mol Chemical Formula: C7H6O6S.2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها - مواد آلی - آزمایشگاه تشخیص طبی - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Name: Phenolphthalein
Grade: ACS
Application: Titration - Clinical
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
CAS Number: 77-09-8  EC Number: 201-004-7  Molar Mass: 318.33 g/mol  Chemical Formula: C20H14O4
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه تشخیص طبی - تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Methanol
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
CAS Number: 67-56-1  EC Number: 603-001-00-X  Molar Mass: 32.04 g/mol Chemical Formula: CH3OH
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - آزمایشگاه های تشخیص طبی - الکل - حلال
  • 1
  • 2
Cart
X