مواد آلی

نمایش 1–10 از 29 نتیجه

Name: Urea
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine
CAS Number: 57-13-6 EC Number: 200-315-5 Molar Mass: 60.06 g/mol Chemical Formula: CH₄N₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
مواد آلی - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Name: Urea
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine
CAS Number: 57-13-6 EC Number: 200-315-5 Molar Mass: 60.06 g/mol Chemical Formula: CH₄N₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
مواد آلی - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Name: Liquid Paraffin
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: -
CAS Number: 8012-95-1 EC Number: 607-001-00-0  Molar Mass: N/A  Chemical Formula: Mixture of compounds
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - مواد آلی - الکل
Name: Liquid Paraffin
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: -
CAS Number: 8012-95-1 EC Number: 607-001-00-0  Molar Mass: N/A  Chemical Formula: Mixture of compounds
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - مواد آلی - الکل
Name: Paraffin (pastille)
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: ---
CAS Number: 8002-74-2 EC Number: 265-154-5 Molar Mass: N/A Chemical Formula: N/A
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - مواد آلی
Name: Paraffin (pastille)
Grade: Histology
Application: clinical
Synonyms: ---
CAS Number: 8002-74-2 EC Number: 265-154-5 Molar Mass: N/A Chemical Formula: N/A
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه های تشخیص طبی - مواد آلی
Name: Polyethylene glycol 4000
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 4000
CAS Number: 25322-68-3  EC Number: 500-038-2 Molar Mass: 3500 – 4500 g/mol Chemical Formula: (C₂H₄O)nH₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - مواد آلی
Name: Polyethylene glycol 6000
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 6000
CAS Number: 25322-68-3  EC Number: 500-038-2 Molar Mass: 5000 – 7000 g/mol Chemical Formula: (C₂H₄O)nH₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - مواد آلی
Name: Pyridine
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Azine, Azabenzene
CAS Number: 110-86-1 EC Number: 203-809-9  Molar Mass: 79.1 g/mol Chemical Formula: C₅H₅N
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - مواد آلی - بازها
Name: L-(+)-Tartaric acid
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Racemic acid, Uvic acid
CAS Number: 526-83-0 EC Number: 201-766-0 Molar Mass: 150.09 g/mol Chemical Formula: C4H6O6
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Cart
X