فلزات و اکسید فلزات

نمایش 1–10 از 13 نتیجه

Name: Iron (II) sulfate hydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Ferrosulfate hydrate
CAS Number: 13463-43-9  EC Number: 026-003-00-7  Molar Mass: 151.91 g/mol (anhydrous substance) Chemical Formula: FeSO₄ . x H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Iron(III) oxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, redox
Synonyms: Ferric oxide
CAS Number: 1309-37-1  EC Number: 215-168-2  Molar Mass: 159.69 g/mol Chemical Formula: Fe2O3
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، فلزات و اکسید های فلزی، اکسایش و کاهش، اکسنده و کاهنده
Name: Mercury(II) oxide red
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: -
CAS Number: 21908-53-2 EC Number: 244-654-7  Molar Mass: 216.59 g/mol Chemical Formula: HgO
Download: Datasheet | CoA | SDS
فلزات و اکسید فلزات، سنتز و واکنش های شیمیایی
Name: Lead (II) oxide
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: Lead monoxide, Plumbous oxide
CAS Number: 1317-36-8 EC Number: 215-267-0  Molar Mass: 223.20 g/mol Chemical Formula: PbO
Download: Datasheet | CoA | SDS
فلزات و اکسید های فلزی، سنتز و واکنش های شیمیایی
Name: Cobalt
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: -
CAS Number: 7440-48-4  EC Number: 027-005-00-0  Molar Mass: 58.93 g/mol Chemical Formula: Co
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، اکسایش و کاهش، اکسنده و کاهنده
Name: Cobalt oxide (Mixture of cobalt II & cobalt III)
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Cobaltosic oxide, Tricobalt tetraoxide
CAS Number: 1308-06-1  EC Number: 215-157-2  Molar Mass: 240.80 g/mol Chemical Formula: Co3O4
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Chromium
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Chromium metal
CAS Number: 7440-47-3  EC Number: 215-138-9 Molar Mass: 52 g/mol Chemical Formula: Cr
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، اکسایش و کاهش اکسنده و کاهنده
Name: Calcium oxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Lime, caustic, Quicklime
CAS Number: 1305-78-8  EC Number: 215-138-9 Molar Mass: 56.07 g/mol Chemical Formula: CaO
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Copper (II) oxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Copper monoxide powder
CAS Number: 1317-38-0 EC Number: 215-269-1  Molar Mass: 79.54 g/mol Chemical Formula: CuO
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، اکسایش و کاهش، اکسنده و کاهنده
Name: Magnesium oxide
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: -
CAS Number: 1309-48-4 EC Number: 215-171-9  Molar Mass: 40.30 g/mol Chemical Formula: MgO
Download: Datasheet | CoA | SDS
فلزات و اکسید فلزات، سنتز و واکنش های شیمیایی
  • 1
  • 2
Cart
X