فلزات و اکسید فلزات

نمایش 1–10 از 12 نتیجه

Name: Arsenic trioxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Arsenic(III) oxide, Arsenous acid
CAS Number: 1327-53-3  EC Number: 215-481-4  Molar Mass: 197.84g/mol Chemical Formula: As2O3
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی، سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Iron(III) oxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, redox
Synonyms: Ferric oxide
CAS Number: 1309-37-1  EC Number: 215-168-2  Molar Mass: 159.69 g/mol Chemical Formula: Fe2O3
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، فلزات و اکسید های فلزی، اکسایش و کاهش، اکسنده و کاهنده
Name: Mercury(II) oxide (red)
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: -
CAS Number: 21908-53-2 EC Number: 244-654-7  Molar Mass: 216.59 g/mol Chemical Formula: HgO
Download: Datasheet | CoA | SDS
فلزات و اکسید فلزات، سنتز و واکنش های شیمیایی
Name: Lead (II) oxide
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: Lead monoxide, Plumbous oxide
CAS Number: 1317-36-8 EC Number: 215-267-0  Molar Mass: 223.20 g/mol Chemical Formula: PbO
Download: Datasheet | CoA | SDS
فلزات و اکسید های فلزی، سنتز و واکنش های شیمیایی
Name: Cobalt oxide (Mixture of cobalt II & cobalt III)
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Cobaltosic oxide, Tricobalt tetraoxide
CAS Number: 1308-06-1  EC Number: 215-157-2  Molar Mass: 240.80 g/mol Chemical Formula: Co3O4
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Chromium
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Chromium metal
CAS Number: 7440-47-3  EC Number: 215-138-9 Molar Mass: 52 g/mol Chemical Formula: Cr
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، اکسایش و کاهش اکسنده و کاهنده
Name: Calcium oxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Lime, caustic, Quicklime
CAS Number: 1305-78-8  EC Number: 215-138-9 Molar Mass: 56.07 g/mol Chemical Formula: CaO
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Copper (II) oxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Copper monoxide powder
CAS Number: 1317-38-0 EC Number: 215-269-1  Molar Mass: 79.54 g/mol Chemical Formula: CuO
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، اکسایش و کاهش، اکسنده و کاهنده
Name: Magnesium oxide light
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: synthesis
Synonyms: Magnesia usta
CAS Number: 1309-48-4 EC Number: 215-171-9  Molar Mass: 40.30 g/mol Chemical Formula: MgO
Download: Datasheet | CoA | SDS
فلزات و اکسید فلزات، سنتز و واکنش های شیمیایی
Name: Molybdenum trioxide
Grade: Laboratory
Application: synthesis, redox
Synonyms: Molybdenum(VI) oxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
CAS Number: 1313-27-5 EC Number: 042-001-00-9  Molar Mass: 143.94 g/mol Chemical Formula: MoO₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
فلزات و اکسید فلزات، سنتز و واکنش های شیمیایی
  • 1
  • 2
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X