مواد آلی

نمایش 1–10 از 44 نتیجه

Name: Ascorbic acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: L(+)-Ascorbic acid , Antiscorbutic factor, Vitamin C, L-Threoascorbic acid
CAS Number: 50-81-7 EC Number: 200-066-2 Molar Mass: 176.12 g/mol Chemical Formula: C₆H₈O₆
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, اکسنده ها و کاهنده ها, سنتز, مواد آلی, جامدات
Name: Oxalic acid dihydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
CAS Number: 6153-56-6 EC Number: 607-006-00-8 Molar Mass: 126.07 g/mol Chemical Formula: (COOH)₂ . 2 H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, اکسنده ها و کاهنده ها, سنتز, مواد آلی, جامدات
Name: Urea
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine
CAS Number: 57-13-6 EC Number: 200-315-5 Molar Mass: 60.06 g/mol Chemical Formula: CH₄N₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
مواد آلی - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Name: Urea
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine
CAS Number: 57-13-6 EC Number: 200-315-5 Molar Mass: 60.06 g/mol Chemical Formula: CH₄N₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
مواد آلی - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Name: Liquid Paraffin
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: -
CAS Number: 8012-95-1 EC Number: 607-001-00-0  Molar Mass: N/A  Chemical Formula: Mixture of compounds
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - مواد آلی - الکل
Name: Liquid Paraffin
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: -
CAS Number: 8012-95-1 EC Number: 607-001-00-0  Molar Mass: N/A  Chemical Formula: Mixture of compounds
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - مواد آلی - الکل
Name: Paraffin (pastille)
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: ---
CAS Number: 8002-74-2 EC Number: 265-154-5 Molar Mass: N/A Chemical Formula: N/A
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - مواد آلی
Name: Paraffin (pastille)
Grade: Histology
Application: clinical
Synonyms: ---
CAS Number: 8002-74-2 EC Number: 265-154-5 Molar Mass: N/A Chemical Formula: N/A
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه های تشخیص طبی - مواد آلی
Name: Polyethylene glycol 4000
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 4000
CAS Number: 25322-68-3  EC Number: 500-038-2 Molar Mass: 3500 – 4500 g/mol Chemical Formula: (C₂H₄O)nH₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - مواد آلی
Name: Polyethylene glycol 6000
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 6000
CAS Number: 25322-68-3  EC Number: 500-038-2 Molar Mass: 5000 – 7000 g/mol Chemical Formula: (C₂H₄O)nH₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - مواد آلی
Cart
X