اکسنده ها و کاهنده ها

نمایش 1–10 از 12 نتیجه

Name: Hydrogen peroxide
Grade: Extra pure
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Hydrogen peroxide
Grade: Laboratory
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Sodium hypochlorite solution
Grade: Cleaning agent
Application: Disinfection
Synonyms: Bleach, Antiformin, Carrel-Dakin solution
CAS Number: 7681-52-9 EC Number: 231-668-3  Molar Mass: 122.12 g/mol  Chemical Formula: NaClO
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - نمک ها - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Iron (II) sulfate heptahydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Iron vitriol
CAS Number: 13463-43-9 EC Number: 231-753-5 Molar Mass: 278.02 g/mol Chemical Formula: FeSO4 . xH2O (x~7)
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسایش و کاهش - اکسنده ها و کاهنده ها - نمک ها
Name: Potassium permanganate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Chameleon mineral, Condy's crystals, Hypermangan
CAS Number: 7722-64-7 EC Number: 025-002-00-9 Molar Mass: 158.04 g/mol Chemical Formula: KMnO4
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسایش و کاهش - اکسنده ها و کاهنده ها - نمک ها
Name: Potassium permanganate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Chameleon mineral, Condy's crystals, Hypermangan
CAS Number: 7722-64-7 EC Number: 025-002-00-9 Molar Mass: 158.04 g/mol Chemical Formula: KMnO4
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسایش و کاهش - اکسنده ها و کاهنده ها - نمک ها
Name: Potassium dichromate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: potassium bichromate, dipotassium dichromate
CAS Number: 7778-50-9 EC Number: 024-002-00-6 Molar Mass: 294.19 g/mol Chemical Formula: K2Cr2O7
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسایش و کاهش - اکسنده ها و کاهنده ها - نمک ها
Name: Potassium dichromate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: potassium bichromate, dipotassium dichromate
CAS Number: 7778-50-9 EC Number: 024-002-00-6 Molar Mass: 294.19 g/mol Chemical Formula: K2Cr2O7
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسایش و کاهش - اکسنده ها و کاهنده ها - نمک ها
Name: Sodium Sulfite anhydrous
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Hypo clear (photography), E221
CAS Number: 7757-83-7  EC Number: 231-821-4 Molar Mass: 126.04 g/mol Chemical Formula: Na2SO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسایش و کاهش - اکسنده ها و کاهنده ها - نمک ها
Name: Sodium Sulfite anhydrous
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Hypo clear (photography), E221
CAS Number: 7757-83-7  EC Number: 231-821-4 Molar Mass: 126.04 g/mol Chemical Formula: Na2SO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسایش و کاهش - اکسنده ها و کاهنده ها - نمک ها
  • 1
  • 2
Cart
X