اکسنده ها و کاهنده ها

نمایش 1–10 از 33 نتیجه

Name: Hydrogen peroxide
Grade: Extra pure
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Hydrogen peroxide
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Sodium hypochlorite solution
Grade: Cleaning agent
Application: Disinfection
Synonyms: Bleach, Antiformin, Carrel-Dakin solution
CAS Number: 7681-52-9 EC Number: 231-668-3  Molar Mass: 122.12 g/mol  Chemical Formula: NaClO
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - نمک ها - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Arsenic trioxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Arsenic(III) oxide, Arsenous acid
CAS Number: 1327-53-3  EC Number: 215-481-4  Molar Mass: 197.84g/mol Chemical Formula: As2O3
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی، سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Ascorbic acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: L(+)-Ascorbic acid , Antiscorbutic factor, Vitamin C, L-Threoascorbic acid
CAS Number: 50-81-7 EC Number: 200-066-2 Molar Mass: 176.12 g/mol Chemical Formula: C₆H₈O₆
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, اکسنده ها و کاهنده ها, سنتز, مواد آلی, جامدات
Name: Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Ammonium ferrous sulfate hexahydrate
CAS Number: 7783-85-9  EC Number: 233-151-8  Molar Mass: 392.14 g/mol Chemical Formula: H₈FeN₂O₈S₂ . 6H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اکسایش و کاهش ، سنتز و واکنش های شیمیایی، نمک ها، اکسنده ها و کاهنده ها
Name: Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Grade: ACS
Application: Synthesis, Redox, Titration
Synonyms: Alum iron, Ferric ammonium sulfate, Iron alum, Iron (lll) ammonium sulfate
CAS Number: 7783-83-7  EC-Index-No : 233-382-4  Molar Mass: 482.19 g/mol Chemical Formula:H4NFeO₈S₂ . 12H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اکسایش و کاهش ، سنتز و واکنش های شیمیایی، نمک ها، اکسنده ها و کاهنده ها
Name: Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Ammonium molybdate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate
CAS Number: 12054-85-2 EC Number: 234-722-4 Molar Mass: 1235.86 g/mol Chemical Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄ . 4H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اکسایش و کاهش ، سنتز و واکنش های شیمیایی، نمک ها، اکسنده ها و کاهنده ها
Name: Iron (II) sulfate heptahydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Iron vitriol
CAS Number: 7782-63-0 EC Number: 026-003-00-7 Molar Mass: 278.02 g/mol Chemical Formula: FeSO4 . xH2O (x~7)
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسایش و کاهش - اکسنده ها و کاهنده ها - نمک ها
Name: Iron (II) sulfate hydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Ferrosulfate hydrate
CAS Number: 13463-43-9  EC Number: 026-003-00-7  Molar Mass: 151.91 g/mol (anhydrous substance) Chemical Formula: FeSO₄ . x H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X