محصولات جدید

نمایش 1–10 از 19 نتیجه

Name: Ascorbic acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: L(+)-Ascorbic acid , Antiscorbutic factor, Vitamin C, L-Threoascorbic acid
CAS Number: 50-81-7 EC Number: 200-066-2 Molar Mass: 176.12 g/mol Chemical Formula: C₆H₈O₆
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, اکسنده ها و کاهنده ها, سنتز, مواد آلی, جامدات
Name: Oxalic acid dihydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
CAS Number: 6153-56-6 EC Number: 607-006-00-8 Molar Mass: 126.07 g/mol Chemical Formula: (COOH)₂ . 2 H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, اکسنده ها و کاهنده ها, سنتز, مواد آلی, جامدات
Name: Benzyl alcohol
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Phenylcarbinol, benzenemethanol
CAS Number: 100-51-6 EC Number: 603-057-00-5 Molar Mass: 108.14 g/mol Chemical Formula: C₆H₅CH₂OH
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، الکل ها، حلال ها
Name: Benzyl alcohol
Grade: ACS
Application: Synthesis
Synonyms: Phenylcarbinol, benzenemethanol
CAS Number: 100-51-6 EC Number: 603-057-00-5 Molar Mass: 108.14 g/mol Chemical Formula: C₆H₅CH₂OH
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، الکل ها، حلال ها، داروسازی
Name: Potassium persulfate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Potassium peroxydisulfate , Dipotassium peroxydisulfate
CAS Number: 7727-21-1 EC Number: 016-061-00-1 Molar Mass: 270.33 g/mol Chemical Formula: K2S2O8
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، اکسنده ها و کاهنده ها، اکسایش و کاهش، نمک ها
Name: Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Rochelle salt ,Sodium potassium tartrate, Tartaric acid potassium sodium salt
CAS Number: 6381-59-5 EC Number: 206-156-8 Molar Mass: 282.23 g/mol Chemical Formula: C4H4KNaO6 · 4H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Potassium sulfate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Potassium pyrosulfate
CAS Number: 7778-80-5 EC Number: 231-915-5 Molar Mass: 174.27 g/mol Chemical Formula: K₂SO₄
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Potassium carbonate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: potash
CAS Number: 584-08-7 EC Number: 209-529-3 Molar Mass: 138.21 g/mol Chemical Formula: K₂CO₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Tetrahydrofuran
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: THF, Oxolane, tetramethylene oxide, furan tetrahydride
CAS Number: 109-99-9 EC Number: 603-025-00-0 Molar Mass: 72.11 g/mol Chemical Formula: C4H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، حلال
Name: Sodium hydroxide N/9 N
Grade: Titrant
Application: Titration
Traceability: To NIST SRM, check CoA
CAS Number: N/A  EC Number: N/A  Molar Mass: N/A  Media: Water
Download: Datasheet | CoA | SDS
تیتراسیون - تیترانت ها
  • 1
  • 2
Cart
X