تریس یافر

نمایش یک نتیجه

Name: Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Trometamol, TRIS-buffer, TRIS base, Tromethamine
CAS Number: 77-86-1  EC Number: 201-064-4  Molar Mass: 121.14 g/mol Chemical Formula: H₂NC(CH₂OH)₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Cart
X