لیست محصولات

نمایش 21–30 از 242 نتیجه

Name: Edetate Disodium
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Titration
Synonyms: Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
CAS Number: 6381-92-6 EC Number: 205-358-3 Molar Mass: 372.24 g/mol Chemical Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O Hill Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک‌ها، تیتراسیون، سنتز
Name: Eosin Y
Grade: ACS
Application: Titration - Clinical
Synonyms: 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
CAS Number: 17372-87-1  EC Number: 239-138-3  Molar Mass: 691.86 g/mol Chemical Formula: C20H6Br4Na2O5
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه تشخیص طبی - تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Ethanol 96%
Grade: BP
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Ethyl alcohol, EtOH
CAS Number: 64-17-5  EC Number: 200-578-6  Molar Mass: 46.07 g/mol Chemical Formula: C₂H₆O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی- داروسازی - الکل - حلال - ضد عفونی کننده ها و گندزداها
Name: Ethanol 96%
Grade: USP
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Ethyl alcohol, EtOH
CAS Number: 64-17-5  EC Number: 200-578-6  Molar Mass: 46.07 g/mol Chemical Formula: C₂H₆O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی- داروسازی - الکل - حلال
Name: Ethanol 96%
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Ethyl alcohol, EtOH
CAS Number: 64-17-5  EC Number: 200-578-6  Molar Mass: 46.07 g/mol Chemical Formula: C₂H₆O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - الکل - حلال
Name: Ethyl acetate
Grade: ACS
Application: Extraction, Synthesis
Synonyms: Ethyl ethanoate
CAS Number: 141-78-6 EC Number: 607-022-00-5  Molar Mass: 88.10 g/mol Chemical Formula: C4H8O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - استخراج - حلال
Name: Ethyl acetate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Ethyl ethanoate
CAS Number: 141-78-6 EC Number: 607-022-00-5  Molar Mass: 88.10 g/mol Chemical Formula: C4H8O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - حلال
Name: Eriochrome black T
Grade: ACS
Application: Titration
Synonyms: Sodium 1-[1-Hydroxynaphthylazo]-6-nitro-2-naphthol-4-sulfonate
CAS Number: 1787-61-7 EC Number: 217-250-3  Molar Mass: 461.38 g/mol  Chemical Formula: C20H12N3NaO7S
Download: Datasheet | CoA | SDS
تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Acetone
Grade: GC
Application: Gas chromatography
Synonyms: Propan-2-one, Dimethyl ketone, 2-Propanone, Dimethyl carbonyl
CAS Number: 67-64-1  EC Number: 606-001-00-8  Molar Mass: 58.08 g/mol Chemical Formula: C3H6O
Download: Datasheet | CoA | SDS
کروماتوگرافی گازی - حلال
Name: Acetone
Grade: Gradient HPLC
Application: Liquid chromatography
Synonyms: Propan-2-one, Dimethyl ketone, 2-Propanone, Dimethyl carbonyl
CAS Number: 67-64-1  EC Number: 606-001-00-8  Molar Mass: 58.08 g/mol Chemical Formula: C3H6O
Download: Datasheet | CoA | SDS
کروماتوگرافی مایع - حلال
Cart
X