نمایش دادن همه 5 نتیجه

Name: Mercury (II) iodide (red)
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: Mercuric Iodide, Mercury diiodide
CAS Number: 7774-29-0 EC Number: 231-873-8  Molar Mass: 454.4 g/mol Chemical Formula: HgI₂
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها، سنتز و واکنش های شیمیایی
Name: Mercury(II) oxide (red)
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: -
CAS Number: 21908-53-2 EC Number: 244-654-7  Molar Mass: 216.59 g/mol Chemical Formula: HgO
Download: Datasheet | CoA | SDS
فلزات و اکسید فلزات، سنتز و واکنش های شیمیایی
Name: Mercury (II) sulfate
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: Mercuric sulfate
CAS Number: 7783-35-9 EC Number: 080-010-00-X  Molar Mass: 296.65 g/mol Chemical Formula: HgSO₄
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها، سنتز و واکنش های شیمیایی
Name: Mercury (II) chloride
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: Mercuric chloride, Mercury dichloride
CAS Number: 7487-94-7 EC Number: 080-010-00-X  Molar Mass: 271.5 g/mol Chemical Formula: HgCl₂
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها، سنتز و واکنش های شیمیایی
Name: Mercury (II) nitrate monohydrate
Grade: Laboratory
Application: synthesis
Synonyms: Mercuric Nitrate
CAS Number: 7783-34-8 EC Number: 080-002-00-6  Molar Mass: 342.61 g/mol Chemical Formula: Hg(NO₃)₂ . H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها، سنتز و واکنش های شیمیایی
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X