واحد تضمین کیفیت

تضمین کیفیت ارائه کننده تمامی تدابیر و راهکارهایی است که به تنهایی یا مشترکاً بر روی کیفیت محصول اثر گذارند. تضمین کیفیت باعث می‌شود تا اطمینان از کیفیت محصول بطور مداوم و یکنواخت مطابق با مشخصات از پیش تعیین شده و مورد نظر بدست آید. از طرفی، مدیریت کیفیت امری اتفاقی نبوده و مسئولیت تمامی افراد دخیل در ساخت محصول است. به همین منظور، صنایع شیمیایی دکتر مجللی سیستمی کارامد را برای تدوین و پایش فرآیندها با مشارکت تمامی مدیران و پرسنل فعال در هر فرآیند با رهبریت مدیریت ارشد سازمان بنا نهاده است. این سیستم شامل ساختار سازمانی، روش‌ها، فرآیندها، منابع و همچنین فعالیت‌هایی جهت اطمینان از انطباق مراحل تهیه، ساخت و بسته بندی محصولات با مشخصات از پیش تعریف شده می‌باشد. علاوه بر این، واحد تضمین کیفیت جهت محافظت از کسب و کار و حفظ کیفیت محصولات، یک فرآیند سیستماتیک برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های بالقوه و موجود را پایه ریزی نموده و در راستای برآوردن نیازها و الزامات دائما در حال توسعه دادن آن می‌باشد.

Cart
X