نمایش 1–10 از 14 نتیجه

Name: n-Heptane
Grade: Laboratory
Application: Extraction, Synthesis
Synonyms: Septane
CAS Number: 142-82-5 EC Number: 205-563-8  Molar Mass: 100.21 g/mol Chemical Formula: C7H16
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - استخراج - حلال
Name: n-Hexane
Grade: ACS
Application: Extraction, Synthesis, Pharma
Synonyms: Sextane
CAS Number: 110-54-3  EC Number: 601-037-00-0  Molar Mass: 86.18 g/mol  Chemical Formula: C6H14
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - استخراج - حلال
Name: n-Hexane
Grade: Extra pure
Application: Extraction
Synonyms: Sextane
CAS Number: 110-54-3  EC Number: 601-037-00-0  Molar Mass: 86.18 g/mol  Chemical Formula: C6H14
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - حلال
Name: Hematoxylin 
Grade: Indicator (For Microscopy)
Application: clinical
Synonyms: C.I. 75290
CAS Number: 517-28-2 EC Number: 208-237-3  Molar Mass: 302.28 g/mol Chemical Formula: C₁₆H₁₄O₆
Download: Datasheet | CoA | SDS
تشخیص طبی، مواد آلی ، اندیکاتورها
Name: Hydrofluoric acid 40%
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: HF, Fluoric acid
CAS Number: 7664-39-3 EC Number: 009-003-00-1 Molar Mass: 20.01 g/mol Chemical Formula: HF
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، اسیدها
Name: Hydrofluoric acid 48%
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: HF, Fluoric acid
CAS Number: 7664-39-3 EC Number: 009-003-00-1 Molar Mass: 20.01 g/mol Chemical Formula: HF
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، اسیدها
Name: Hydroxynaphthol blue
Grade: Indicator
Application: clinical, titration
Synonyms: 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acidtrisodiumsalt
CAS Number: 63451-35-4 EC Number: 208-237-3  Molar Mass: 620.47 g/mol Chemical Formula: C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₁S₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
تشخیص طبی، مواد آلی ، اندیکاتورها
Name: Hydroxylammonium chloride
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Hydroxylamine hydrochloride
CAS Number: 5470-11-1  EC Number: 612-123-00-2  Molar Mass: 69.49 g/mol Chemical Formula: NH₂OH * HCl
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، اکسایش و کاهش نمک ها ، اکسنده ها و کاهنده ها
Name: Hydrochloric acid 2%
Grade: -
Application: Synthesis
Synonyms: Hydrogen chloride solution
CAS Number: 7647-01-0 EC Number: 231-595-7 Molar Mass: 36.46 g/mol Chemical Formula: HCl 
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسید ها, سنتز, مایعات
Name: Hydrochloric acid 32%
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Hydrogen chloride solution
CAS Number: 7647-01-0 EC Number: 231-595-7 Molar Mass: 36.46 g/mol Chemical Formula: HCl 
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسید ها, سنتز, مایعات
  • 1
  • 2
Cart
X