نمایش دادن همه 7 نتیجه

Name: Silver nitrate
Grade: ACS
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Lapis infernalis,  Nitric acid silver(1+) salt
CAS Number: 7761-88-8  EC Number: 047-001-00-2  Molar Mass: 169.87 g/mol Chemical Formula: AgNO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - اکسنده ها و کاهنده ها - اکساش و کاش - سنتز و واکنشهای شیمیایی - نمک ها
Name: Silver nitrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Lapis infernalis,  Nitric acid silver(1+) salt
CAS Number: 7761-88-8  EC Number: 047-001-00-2  Molar Mass: 169.87 g/mol Chemical Formula: AgNO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسنده ها و کاهنده ها - اکسایش و کاهش - نمک ها
Name: Silver nitrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Lapis infernalis,  Nitric acid silver(1+) salt
CAS Number: 7761-88-8  EC Number: 047-001-00-2  Molar Mass: 169.87 g/mol Chemical Formula: AgNO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
اکسایش و کاهش - سنتز و واکنشهای شیمیایی - نمک ها
Name: Nitric acid 55 %
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Aqua fortis, Spirit, Hydrogen nitrate
CAS Number: 7697-37-2  EC Number: 231-714-2  Molar Mass: 63.01 g/mol Chemical Formula: HNO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Name: Nitric acid 65 %
Grade: BP
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Aqua fortis, Spirit, Hydrogen nitrate
CAS Number: 7697-37-2  EC Number: 231-714-2  Molar Mass: 63.01 g/mol Chemical Formula: HNO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Name: Nitric acid 65 %
Grade: USP
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Aqua fortis, Spirit, Hydrogen nitrate
CAS Number: 7697-37-2  EC Number: 231-714-2  Molar Mass: 63.01 g/mol Chemical Formula: HNO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Name: Nitric acid 65 %
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Aqua fortis, Spirit, Hydrogen nitrate
CAS Number: 7697-37-2  EC Number: 231-714-2  Molar Mass: 63.01 g/mol Chemical Formula: HNO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Cart
X