نمایش دادن همه 3 نتیجه

Name: Xylene
Grade: ACS
Application: Extraction, Synthesis, Pharma
Synonyms: Dimethylbenzene
CAS Number: 1330-20-7  EC Number: 601-022-00-9  Molar Mass: 106.2 g/mol Chemical Formula: C8H10
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - حلال
Name: Xylene
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Dimethylbenzene
CAS Number: 1330-20-7  EC Number: 601-022-00-9  Molar Mass: 106.2 g/mol Chemical Formula: C8H10
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - حلال
Name: Xylene
Grade: Histology
Application: Clinical
Synonyms: Dimethylbenzene
CAS Number: 1330-20-7  EC Number: 601-022-00-9  Molar Mass: 106.2 g/mol Chemical Formula: C8H10
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه های تشخیص طبی - حلال
Cart
X