نمک ها

نمایش 1–10 از 127 نتیجه

Name: Sodium hypochlorite solution
Grade: Cleaning agent
Application: Disinfection
Synonyms: Bleach, Antiformin, Carrel-Dakin solution
CAS Number: 7681-52-9 EC Number: 231-668-3  Molar Mass: 122.12 g/mol  Chemical Formula: NaClO
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - نمک ها - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Arsenic trioxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Arsenic(III) oxide, Arsenous acid
CAS Number: 1327-53-3  EC Number: 215-481-4  Molar Mass: 197.84g/mol Chemical Formula: As2O3
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی، سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Potassium aluminium sulfate, Alum potassium, Potassium alum
CAS Number: 7784-24-9  EC Number: 232-261-3  Molar Mass: 474.39 g/mol Chemical Formula: KAl(SO₄)₂ . 12 H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Ammonium ferrous sulfate hexahydrate
CAS Number: 7783-85-9  EC Number: 233-151-8  Molar Mass: 392.14 g/mol Chemical Formula: H₈FeN₂O₈S₂ . 6H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اکسایش و کاهش ، سنتز و واکنش های شیمیایی، نمک ها، اکسنده ها و کاهنده ها
Name: Ammonium acetate
Grade: ACS
Application: Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ammonium ethanoate
CAS Number: 631-61-8 EC Number: 211-162-9 Molar Mass: 77.08 g/mol Chemical Formula: CH3COONH4
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - pH سنتز و واکنشهای شیمیایی - تنظیم
Name: Ammonium acetate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ammonium ethanoate
CAS Number: 631-61-8 EC Number: 211-162-9 Molar Mass: 77.08 g/mol Chemical Formula: CH3COONH4
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - pH سنتز و واکنشهای شیمیایی - تنظیم
Name: Ammonium thiocyanate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Titration
Synonyms: Ammonium sulfocyanide, Ammonium rhodanide, Ammonium sulfocyanate
CAS Number: 1762-95-4  EC Number: 615-004-00-3  Molar Mass: 76.12 g/mol Chemical Formula: NH₄SCN
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی نمک ها
Name: Ammonium sulfate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Mascagnite
CAS Number: 7783-20-2  EC Number: 231-984-1  Molar Mass: 132.14 g/mol Chemical Formula: (NH4)2SO4
Download: Datasheet | CoA | SDS
 سنتز و واکنشهای شیمیایی ،نمک ها
Name: Ammonium Chloride
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Synthesis
Synonyms: Sal ammoniac, Salmiac, Salt armoniack
CAS Number: 12125-02-9 EC Number: 017-014-00-8 Molar Mass: 53.49 g/mol Chemical Formula: NH4Cl
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Name: Ammonium Chloride
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Sal ammoniac, Salmiac, Salt armoniack
CAS Number: 12125-02-9 EC Number: 017-014-00-8 Molar Mass: 53.49 g/mol Chemical Formula: NH4Cl
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Cart
X