ضدعفونی کننده ها و گندزداها

نمایش 1–10 از 18 نتیجه

Name: 2-Propanol
Grade: Extra pure
Application: Extraction, Synthesis, Disinfection
Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol
CAS Number: 67-63-0  EC Number: 603-117-00-0  Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی و گندزایی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - الکل - حلال
Name: Hydrogen peroxide
Grade: Extra pure
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Hydrogen peroxide
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Sodium hypochlorite solution
Grade: Cleaning agent
Application: Disinfection
Synonyms: Bleach, Antiformin, Carrel-Dakin solution
CAS Number: 7681-52-9 EC Number: 231-668-3  Molar Mass: 122.12 g/mol  Chemical Formula: NaClO
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - نمک ها - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Ethanol 96%
Grade: BP Analytical Reagent
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Ethyl alcohol, EtOH
CAS Number: 64-17-5  EC Number: 200-578-6  Molar Mass: 46.07 g/mol Chemical Formula: C₂H₆O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی- داروسازی - الکل - حلال - ضد عفونی کننده ها و گندزداها
Name: Ethanol 96%
Grade: USP Analytical Reagent
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Ethyl alcohol, EtOH
CAS Number: 64-17-5  EC Number: 200-578-6  Molar Mass: 46.07 g/mol Chemical Formula: C₂H₆O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی- داروسازی - الکل - حلال
Name: Ethanol 96%
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Ethyl alcohol, EtOH
CAS Number: 64-17-5  EC Number: 200-578-6  Molar Mass: 46.07 g/mol Chemical Formula: C₂H₆O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - الکل - حلال
Name: Sulfochromic acid
Grade: Cleaning agent
Application: Disinfection
Synonyms: ----
CAS Number: -  EC Number: N/A  Molar Mass: N/A  Chemical Formula: Mixture compound
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضدعفونی وگندزدایی - اسیدها - ضد عفونی کننده ها و گندزداها
Name: Citric acid solution 20%
Grade: Laboratory
Application: Synthesis,Disinfection
Synonyms: ---
CAS Number: 77-92-9  EC Number: N/A  Molar Mass: 192.13 g/mol Chemical Formula: C6H8O7
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزادایی -مواد آلی - اسیدها - ضد عفونی کننده ها و گندزداها
Name: Citric acid solution 50%
Grade: Laboratory
Application: Synthesis,Disinfection
Synonyms: ---
CAS Number: 77-92-9  EC Number: N/A  Molar Mass: 192.13 g/mol Chemical Formula: C6H8O7
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزادایی - اسیدها - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها
  • 1
  • 2
Cart
X