تیتراسیون

نمایش 1–10 از 38 نتیجه

Name: Amaranth
Grade: Indicator
Application: clinical, titration
Synonyms: C.I. No. 16185, Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2
CAS Number: 915-67-3  EC Number: 221-816-5  Molar Mass: 604.47g/mol Chemical Formula: C20H11N2Na3O10S3
Download: Datasheet | CoA | SDS
تشخیص طبی، مواد آلی
Name: Ammonium thiocyanate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Titration
Synonyms: Ammonium sulfocyanide, Ammonium rhodanide, Ammonium sulfocyanate
CAS Number: 1762-95-4  EC Number: 615-004-00-3  Molar Mass: 76.12 g/mol Chemical Formula: NH₄SCN
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی نمک ها
Name: Edetate Disodium
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Titration
Synonyms: Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
CAS Number: 6381-92-6 EC Number: 205-358-3 Molar Mass: 372.24 g/mol Chemical Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O Hill Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک‌ها، تیتراسیون، سنتز
Name: Edetate Disodium
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Synthesis, Titration, Clinical
Synonyms: Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
CAS Number: 6381-92-6 EC Number: 205-358-3 Molar Mass: 372.24 g/mol Chemical Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O Hill Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک‌ها، تیتراسیون، آزمایشگاه تشخیص طبی، سنتز
Name: Eosin Y
Grade: ACS (For Microscopy)
Application: Titration - Clinical
Synonyms: 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
CAS Number: 17372-87-1  EC Number: 239-138-3  Molar Mass: 691.86 g/mol Chemical Formula: C20H6Br4Na2O5
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه تشخیص طبی - تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Eriochrome black T
Grade: ACS
Application: Titration
Synonyms: Sodium 1-[1-Hydroxynaphthylazo]-6-nitro-2-naphthol-4-sulfonate
CAS Number: 1787-61-7 EC Number: 217-250-3  Molar Mass: 461.38 g/mol  Chemical Formula: C20H12N3NaO7S
Download: Datasheet | CoA | SDS
تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Orange G
Grade: Indicator reagent (For Microscopy) 
Application: Titration
Synonyms: C.I. 16230
CAS Number: 1936-15-8   EC Number: 217-705-6  Molar Mass: 452.37 g/mol Chemical Formula: C16H10N2Na2O7S2
Download: Datasheet | CoA | SDS
تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Bromophenol Blue
Grade: ACS
Application: Titration
Synonyms: 4,4′-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)bis(2,6-dibromophenol)
CAS Number: 115-39-9  EC Number: 204-086-2  Molar Mass: 669.96 g/mol   Chemical Formula: C19H10Br4O5S
Download: Datasheet | CoA | SDS
تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Bromothymol Blue
Grade: ACS
Application: Titration - Clinical
Synonyms: 4,4′-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)bis(2-bromo-6-isopropyl-3-methylphenol)
CAS Number: 76-59-5 EC Number: 200-971-2  Molar Mass: 624.40 g/mol Chemical Formula: C27H28Br2O5S
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه تشخیص طبی - تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Bromocresol purple
Grade: ACS
Application: titration, clinical
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein
CAS Number: 115-40-2  EC Number: 204-087-8  Molar Mass: 540.24 g/mol Chemical Formula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Download: Datasheet | CoA | SDS
تشخیص طبی و تیتراسیون، مواد آلی و اندیکاتورها
Cart
X