نمایش دادن همه 8 نتیجه

Name: Chloroform
Grade: ACS
Application: Extraction, Synthesis
Synonyms: Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, TCM
CAS Number: 67-66-3  EC Number: 200-663-8  Molar Mass: 119.38 g/mol Chemical Formula: CHCl3
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - حلال
Name: Chloroform
Grade: Laboratory
Application: Extraction, Synthesis
Synonyms: Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, TCM
CAS Number: 67-66-3  EC Number: 200-663-8  Molar Mass: 119.38 g/mol Chemical Formula: CHCl3
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - حلال
Name: Calcium Carbonate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Calcite, Limestone, chalk, Lime
CAS Number: 471-34-1  EC Number: 207-439-9 Molar Mass: 100.09 g/mol Chemical Formula: CaCO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - نمک ها
Name: Calcium Carbonate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Calcite, Limestone, chalk, Lime
CAS Number: 471-34-1  EC Number: 207-439-9 Molar Mass: 100.09 g/mol Chemical Formula: CaCO3
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - نمک ها
Name: Calcium chloride dihydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: calcium dichloride, E509
CAS Number: 10035-04-8  EC Number: 017-013-00-2 Molar Mass: 147.02 g/mol Chemical Formula: CaCl2 .2 H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - نمک ها
Name: Calcium chloride dihydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: calcium dichloride, E509
CAS Number: 10035-04-8  EC Number: 017-013-00-2 Molar Mass: 147.02 g/mol Chemical Formula: CaCl2 .2 H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - نمک ها
Name: Karl Fisher Reagent 5
Grade: Laboratory
Application: Karl fischer titration
Synonyms: ---
CAS Number: ---  EC Number: N/A Molar Mass: N/A Chemical Formula: N/A
Download: Datasheet | CoA | SDS
تیتراسیون کارل فیشر - محلولهای کارل فیشر
Name: Karl Fisher Reagent 5
Grade: Laboratory
Application: Karl fischer titration
Synonyms: ---
CAS Number: ---  EC Number: N/A Molar Mass: N/A Chemical Formula: N/A
Download: Datasheet | CoA | SDS
تیتراسیون کارل فیشر - محلولهای کارل فیشر
Cart
X