نمایش 1–10 از 15 نتیجه

Name: 1-Butanol
Grade: Extra pure
Application: Extraction, Synthesis
Synonyms: Butan-1-ol, Butyl alcohol, Butalcohol, Butylic alcohol
CAS Number: 71-36-3  EC Number: 603-004-00-6  Molar Mass: 32.04 g mol-1   Chemical Formula: C4H10O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - حلال - الکل
Name: 1-Butanol
Grade: Laboratory
Application: Extraction, Synthesis
Synonyms: Butan-1-ol, Butyl alcohol, Butalcohol, Butylic alcohol
CAS Number: 71-36-3  EC Number: 603-004-00-6  Molar Mass: 32.04 g mol-1   Chemical Formula: C4H10O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - حلال - الکل
Name: pH buffer 10.00
Grade: Buffer
Application: pH adjustment
Traceability: To NIST SRM, see CoA
CAS Number: N/A  EC Number: N/A  Molar Mass: N/A  Composition: Borax
Download: Datasheet | CoA | SDS
pH تنظیم - pH محلولهای بافر
Name: pH buffer 4.00
Grade: Buffer
Application: pH adjustment
Traceability: To NIST SRM, see CoA
CAS Number: N/A  EC Number: N/A  Molar Mass: N/A  Composition: KHP
Download: Datasheet | CoA | SDS
pH تنظیم - pH محلولهای بافر
Name: pH buffer 7.00
Grade: Buffer
Application: pH adjustment
Traceability: To NIST SRM, see CoA
CAS Number: N/A  EC Number: N/A  Molar Mass: N/A  Composition: Phosphate salts
Download: Datasheet | CoA | SDS
pH تنظیم - pH محلولهای بافر
Name: pH buffer 9.00
Grade: Buffer
Application: pH adjustment
Traceability: To NIST SRM, see CoA
CAS Number: N/A  EC Number: N/A  Molar Mass: N/A  Composition: Borax
Download: Datasheet | CoA | SDS
pH تنظیم - pH محلولهای بافر
Name: Bromophenol Blue
Grade: ACS
Application: Titration
Synonyms: 4,4′-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)bis(2,6-dibromophenol)
CAS Number: 115-39-9  EC Number: 204-086-2  Molar Mass: 669.96 g/mol   Chemical Formula: C19H10Br4O5S
Download: Datasheet | CoA | SDS
تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Bromothymol Blue
Grade: ACS
Application: Titration - Clinical
Synonyms: 4,4′-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)bis(2-bromo-6-isopropyl-3-methylphenol)
CAS Number: 76-59-5 EC Number: 200-971-2  Molar Mass: 624.40 g/mol Chemical Formula: C27H28Br2O5S
Download: Datasheet | CoA | SDS
آزمایشگاه تشخیص طبی - تیتراسیون - اندیکاتورها
Name: Bentonite
Grade: Extra pure
Application: Adsorption
Synonyms: Dioxosilane oxo(oxoalumanyloxy)alumane hydrate, Wilkinite
CAS Number: 1302-78-9 EC Number: 215-108-5 pH-Value: 9 - 10 Chemical Formula: Al2H2O12Si4
Download: Datasheet | CoA | SDS
جذب و غربال گری - جاذب ها
Name: Benzyl alcohol
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Phenylcarbinol, benzenemethanol
CAS Number: 100-51-6 EC Number: 603-057-00-5 Molar Mass: 108.14 g/mol Chemical Formula: C₆H₅CH₂OH
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، الکل ها، حلال ها
  • 1
  • 2
Cart
X