اسیدها

نمایش 1–10 از 45 نتیجه

Name: L-(+)-Tartaric acid
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Synthesis
Synonyms: 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Racemic acid, Uvic acid
CAS Number: 87-69-4 EC Number: 201-766-0 Molar Mass: 150.09 g/mol Chemical Formula: C4H6O6
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Name: L-(+)-Tartaric acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Racemic acid, Uvic acid
CAS Number: 87-69-4 EC Number: 201-766-0 Molar Mass: 150.09 g/mol Chemical Formula: C4H6O6
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Name: Ascorbic acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: L(+)-Ascorbic acid , Antiscorbutic factor, Vitamin C, L-Threoascorbic acid
CAS Number: 50-81-7 EC Number: 200-066-2 Molar Mass: 176.12 g/mol Chemical Formula: C₆H₈O₆
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, اکسنده ها و کاهنده ها, سنتز, مواد آلی, جامدات
Name: Acetic Acid (Glacial)
Grade: BP 
Application: Pharma, Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ethanoic acid, Hydrogen acetate, Methanecarboxylic acid
CAS Number: 64-19-7 EC Number: 607-002-00-6 Molar Mass: 60.05 g/mol Chemical Formula: C2H4O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
حلال ها, اسید ها, داروسازی, سنتز, تنظیم pH, مایعات
Name: Acetic Acid (Glacial)
Grade: USP 
Application: Pharma, Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ethanoic acid, Hydrogen acetate, Methanecarboxylic acid
CAS Number: 64-19-7 EC Number: 607-002-00-6 Molar Mass: 60.05 g/mol Chemical Formula: C2H4O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
حلال‌ها, اسیدها, داروسازی, سنتز, تنظیم pH, مایعات
Name: Acetic Acid (Glacial)
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ethanoic acid, Hydrogen acetate, Methanecarboxylic acid
CAS Number: 64-19-7 EC Number: 607-002-00-6 Molar Mass: 60.05 g/mol Chemical Formula: C2H4O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
حلال ها, اسید ها, سنتز, تنظیم pH, مایعات
Name: Acetic Acid (Glacial)
Grade: Extra pure
Application: Clincal, Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ethanoic acid, Hydrogen acetate, Methanecarboxylic acid
CAS Number: 64-19-7 EC Number: 607-002-00-6 Molar Mass: 60.05 g/mol Chemical Formula: C2H4O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
حلال ها, اسید ها, آزمایشگاه های تشخیص طبی, سنتز,تنظیم pH, مایعات
Name: Oxalic acid dihydrate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
CAS Number: 6153-56-6 EC Number: 607-006-00-8 Molar Mass: 126.07 g/mol Chemical Formula: (COOH)₂ . 2 H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, اکسنده ها و کاهنده ها, سنتز, مواد آلی, جامدات
Name: Boric acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Trihydrooxidoboron, Orthoboric acid, Trihydroxyborane
CAS Number: 10043-35-3 EC Number: 233-139-2 Molar Mass: 61.83 g/mol Chemical Formula: H₃BO₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Name: Boric acid
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Synthesis
Synonyms: Trihydrooxidoboron, Orthoboric acid, Trihydroxyborane
CAS Number: 10043-35-3 EC Number: 233-139-2 Molar Mass: 61.83 g/mol Chemical Formula: H₃BO₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Cart
X