اسیدها

نمایش 1–10 از 36 نتیجه

Name: Acetic Acid (Glacial)
Grade: BP
Application: Pharma, Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ethanoic acid, Hydrogen acetate, Methanecarboxylic acid
CAS Number: 64-19-7 EC Number: 607-002-00-6 Molar Mass: 60.05 g/mol Chemical Formula: C2H4O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
حلال ها, اسید ها, داروسازی, سنتز, تنظیم pH, مایعات
Name: Acetic Acid (Glacial)
Grade: USP
Application: Pharma, Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ethanoic acid, Hydrogen acetate, Methanecarboxylic acid
CAS Number: 64-19-7 EC Number: 607-002-00-6 Molar Mass: 60.05 g/mol Chemical Formula: C2H4O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
حلال‌ها, اسیدها, داروسازی, سنتز, تنظیم pH, مایعات
Name: Acetic Acid (Glacial)
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ethanoic acid, Hydrogen acetate, Methanecarboxylic acid
CAS Number: 64-19-7 EC Number: 607-002-00-6 Molar Mass: 60.05 g/mol Chemical Formula: C2H4O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
حلال ها, اسید ها, سنتز, تنظیم pH, مایعات
Name: Acetic Acid (Glacial)
Grade: Extra pure
Application: Clincal, Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ethanoic acid, Hydrogen acetate, Methanecarboxylic acid
CAS Number: 64-19-7 EC Number: 607-002-00-6 Molar Mass: 60.05 g/mol Chemical Formula: C2H4O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
حلال ها, اسید ها, آزمایشگاه های تشخیص طبی, سنتز,تنظیم pH, مایعات
Name: Boric acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Trihydrooxidoboron, Orthoboric acid, Trihydroxyborane
CAS Number: 10043-35-3 EC Number: 233-139-2 Molar Mass: 61.83 g/mol Chemical Formula: H₃BO₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Name: Boric acid
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Trihydrooxidoboron, Orthoboric acid, Trihydroxyborane
CAS Number: 10043-35-3 EC Number: 233-139-2 Molar Mass: 61.83 g/mol Chemical Formula: H₃BO₃
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Name: L-(+)-Tartaric acid
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Racemic acid, Uvic acid
CAS Number: 526-83-0 EC Number: 201-766-0 Molar Mass: 150.09 g/mol Chemical Formula: C4H6O6
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Name: L-(+)-Tartaric acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Racemic acid, Uvic acid
CAS Number: 526-83-0 EC Number: 201-766-0 Molar Mass: 150.09 g/mol Chemical Formula: C4H6O6
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, سنتز, جامدات
Name: Sulfuric acid 95 - 98 %
Grade: BP
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Oil of vitriol
CAS Number: 7664-93-9  EC Number: 016-020-00-8  Molar Mass: 98.08 g/mol Chemical Formula: H2SO4
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Name: Sulfuric acid 95 - 98 %
Grade: USP
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Oil of vitriol
CAS Number: 7664-93-9  EC Number: 016-020-00-8  Molar Mass: 98.08 g/mol Chemical Formula: H2SO4
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی - اسیدها
Cart
X