نمایش دادن همه 5 نتیجه

Name: 2-Propanol
Grade: EP
Application: Extraction, Synthesis, Pharma
Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol
CAS Number: 67-63-0  EC Number: 603-117-00-0  Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - الکل - حلال
Name: Acetone
Grade: EP
Application: Extraction, Synthesis, Pharma
Synonyms: Propan-2-one, Dimethyl ketone, 2-Propanone, Dimethyl carbonyl
CAS Number: 67-64-1  EC Number: 606-001-00-8  Molar Mass: 58.08 g/mol Chemical Formula: C3H6O
Download: Datasheet | CoA | SDS
استخراج - سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - حلال
Name: Sodium acetate trihydrate
Grade: EP 
Application: Synthesis, Pharma, Liquid chromatography, pH adjustment
Synonyms: Sodium ethanoate
CAS Number: 6131-90-4  EC Number: 204-823-8 Molar Mass: 136.08 g/mol Chemical Formula: CH₃COONa. 3 H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - کروماتوگرافی مایع - سنتز و واکنشهای شیمیایی - pH تنظیم
Name: Methanol
Grade: EP
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
CAS Number: 67-56-1  EC Number: 603-001-00-X  Molar Mass: 32.04 g/mol Chemical Formula: CH3OH
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - داروسازی - الکل - حلال
Name: Hydrochloric acid 37 %
Grade: EP
Application: Pharma, Synthesis
Synonyms: Hydrogen chloride solution
CAS Number: 7647-01-0 EC Number: 231-595-7 Molar Mass: 36.46 g/mol Chemical Formula: HCl  
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسید ها, داروسازی, سنتز, مایعات
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X