سدیم متابی سولفیت

Name: Sodium metabisulfite
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
CAS Number: 7681-57-4  EC Number: 231-673-0 Molar Mass: 190.10 g mol-1   Chemical Formula: Na2S2O5
Download: Datasheet | CoA | SDS
اکسنده ها و کاهنده ها – نمک ها – اکسایش و کاهش – داروسازی – سنتز و واکنشهای شیمیایی
اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

Chemical formula: Na2S2O5 Molar Mass: 190.10 g mol-1  
Appearance:  White to pale yellow solid Density: 1.48 g/cm3   (20 °C)
Solub. in water: 640 g/l  (20 °C) Melting point: 150°C (decompousition)
Boiling point:  N/A Flash point: N/A
Storage temp.: Below  +30 °C Cautions: Corrosive, irritant
R: 31-36/37 S: 26
HS-No.: 2832100 EC-Index-No.:  231-673-0
مشخصات فنی

مشخصات فنی

Assay of SO2 65 – 67.4 %
Identification (Sodium) Conform
Identification  (Sulfite ) Conform
Limit of Chloride (Cl) 0.5 %
Limit of thiosulfate 0.5 %
Iron 200 ppm
کد سفارش

کد سفارش

Ordering code 1 kg 2.5 kg 5 kg 10 kg 20 kg
P.E. 429.06.01000.02 429.06.05000.02 429.06.10000.02
Glass
علائم هشدار

علائم هشدار

Hazard Symbol
Cart
X