نمایش یک نتیجه

Name: Vanadium (V) oxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Vanadic anhydride, Vanadium pentoxide
CAS Number: 1314-62-1 EC Number: 023-001-00-8  Molar Mass: 181.88 g/mol Chemical Formula: V2O5
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، فلزات و اکسید فلزات
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X