الف

نمایش 1–10 از 68 نتیجه

Name: Hydrogen peroxide
Grade: Extra pure
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Hydrogen peroxide
Grade: Laboratory Analytical Reagent
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Sodium hypochlorite solution
Grade: Cleaning agent
Application: Disinfection
Synonyms: Bleach, Antiformin, Carrel-Dakin solution
CAS Number: 7681-52-9 EC Number: 231-668-3  Molar Mass: 122.12 g/mol  Chemical Formula: NaClO
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - نمک ها - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Arsenic trioxide
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Arsenic(III) oxide, Arsenous acid
CAS Number: 1327-53-3  EC Number: 215-481-4  Molar Mass: 197.84g/mol Chemical Formula: As2O3
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی، سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Azure B
Grade: Indicator (For Microscopy)
Application: clinical
Synonyms: C.I. 52010 ,N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
CAS Number: 531-55-5  EC Number: 208-511-2  Molar Mass: 305.83 g/mol Chemical Formula: C15H16ClN3S
Download: Datasheet | CoA | SDS
اندیکاتورها، مواد آلی، تشخیص طبی
Name: Ascorbic acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: L(+)-Ascorbic acid , Antiscorbutic factor, Vitamin C, L-Threoascorbic acid
CAS Number: 50-81-7 EC Number: 200-066-2 Molar Mass: 176.12 g/mol Chemical Formula: C₆H₈O₆
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, اکسنده ها و کاهنده ها, سنتز, مواد آلی, جامدات
Name: Alcian blue 8 GX
Grade: Indicator (For Microscopy)
Application: clinical
Synonyms: C.I. 74240
CAS Number: 33864-99-2  EC Number: 251-705-7  Molar Mass: 1298.88 g/mol Chemical Formula: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Download: Datasheet | CoA | SDS
تشخیص طبی، مواد آلی
Name: Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Potassium aluminium sulfate, Alum potassium, Potassium alum
CAS Number: 7784-24-9  EC Number: 232-261-3  Molar Mass: 474.39 g/mol Chemical Formula: KAl(SO₄)₂ . 12 H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها
Name: Alizarin red S mono sodiumsalt
Grade: Indicator
Application: clinical
Synonyms: C.I. 58005
CAS Number: 130-22-3  EC Number: 204-981-8  Molar Mass: 342.3 g/mol Chemical Formula: C₁₄H₇NaO₇S
Download: Datasheet | CoA | SDS
 تشخیص طبی، مواد آلی
Name: Amaranth
Grade: Indicator
Application: clinical, titration
Synonyms: C.I. No. 16185, Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2
CAS Number: 915-67-3  EC Number: 221-816-5  Molar Mass: 604.47g/mol Chemical Formula: C20H11N2Na3O10S3
Download: Datasheet | CoA | SDS
تشخیص طبی، مواد آلی
SWITCH THE LANGUAGE
Cart
X