الف

نمایش 1–10 از 47 نتیجه

Name: Hydrogen peroxide
Grade: Extra pure
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Hydrogen peroxide
Grade: Laboratory
Application: Disinfection, Synthesis, Redox
Synonyms: Perhydrol
CAS Number: 7722-84-1  EC Number: 231-765-0  Molar Mass: 34.01 g/mol Chemical Formula: H2O2
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - ضد عفونی وگندزدایی - اکسایش و کاهش - مواد آلی - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Sodium hypochlorite solution
Grade: Cleaning agent
Application: Disinfection
Synonyms: Bleach, Antiformin, Carrel-Dakin solution
CAS Number: 7681-52-9 EC Number: 231-668-3  Molar Mass: 122.12 g/mol  Chemical Formula: NaClO
Download: Datasheet | CoA | SDS
ضد عفونی و گندزدایی - نمک ها - ضد عفونی کننده ها و گندزداها - اکسنده و کاهنده
Name: Ascorbic acid
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: L(+)-Ascorbic acid , Antiscorbutic factor, Vitamin C, L-Threoascorbic acid
CAS Number: 50-81-7 EC Number: 200-066-2 Molar Mass: 176.12 g/mol Chemical Formula: C₆H₈O₆
Download: Datasheet | CoA | SDS
اسیدها, اکسنده ها و کاهنده ها, سنتز, مواد آلی, جامدات
Name: Ammonium acetate
Grade: ACS
Application: Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ammonium ethanoate
CAS Number: 631-61-8 EC Number: 211-162-9 Molar Mass: 77.08 g/mol Chemical Formula: CH3COONH4
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - pH سنتز و واکنشهای شیمیایی - تنظیم
Name: Ammonium acetate
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, pH adjustment
Synonyms: Ammonium ethanoate
CAS Number: 631-61-8 EC Number: 211-162-9 Molar Mass: 77.08 g/mol Chemical Formula: CH3COONH4
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - pH سنتز و واکنشهای شیمیایی - تنظیم
Name: Ammonium Chloride
Grade: Laboratory
Application: Synthesis
Synonyms: Sal ammoniac, Salmiac, Salt armoniack
CAS Number: 12125-02-9 EC Number: 017-014-00-8 Molar Mass: 53.49 g/mol Chemical Formula: NH4Cl
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Name: Ammonium Chloride
Grade: Extra pure
Application: Synthesis
Synonyms: Sal ammoniac, Salmiac, Salt armoniack
CAS Number: 12125-02-9 EC Number: 017-014-00-8 Molar Mass: 53.49 g/mol Chemical Formula: NH4Cl
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک ها - سنتز و واکنشهای شیمیایی
Name: Iron (II) sulfate heptahydrate
Grade: Laboratory
Application: Synthesis, Redox
Synonyms: Iron vitriol
CAS Number: 13463-43-9 EC Number: 231-753-5 Molar Mass: 278.02 g/mol Chemical Formula: FeSO4 . xH2O (x~7)
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی - اکسایش و کاهش - اکسنده ها و کاهنده ها - نمک ها
Name: Edetate Disodium
Grade: Extra pure
Application: Synthesis, Titration
Synonyms: Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
CAS Number: 6381-92-6 EC Number: 205-358-3 Molar Mass: 372.24 g/mol Chemical Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O Hill Formula: C10H14N2Na2O8 . 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
نمک‌ها، تیتراسیون، سنتز
Cart
X