مواد استاندارد

نمایش دادن همه 4 نتیجه

Name: D(-)Fructose
Grade: Standard Material
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Levulose, Fruit sugar
CAS Number: 57-48-7 EC Number: 200-333-3  Molar Mass: 180.16 g/mol Chemical Formula: C6H12O6
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی، سنتز و واکنشهای شیمیایی، مواد آلی
Name: Dextrose monohydrate
Grade: Standard Material
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: D-(+)-Glucose monohydrate
CAS Number: 5996-10-1  EC Number: 200-075-1 Molar Mass: 198.20 g/mol Chemical Formula: C6H12O6 • H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی، مواد آلی
Name: Saccharin sodium dihydrate
Grade: Standard Material
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Sodium saccharin , Saccharin sodium salt
CAS Number: 6155-57-3 EC Number: 204-886-1  Molar Mass: 242.20 g/mol Chemical Formula: C7H4NNaO3S • 2H2O
Download: Datasheet | CoA | SDS
سنتز و واکنشهای شیمیایی، نمک ها، مواد آلی
Name: Lactose monohydrate
Grade: Standard Material
Application: Synthesis, Pharma
Synonyms: Milk sugar, Lactobiose
CAS Number: 10039-26-6  EC Number: 200-559-2  Molar Mass: 360.32 g/mol Chemical Formula: C₁₂H₂₂O₁₁ . H₂O
Download: Datasheet | CoA | SDS
داروسازی - سنتز و واکنشهای شیمیایی، مواد آلی
Cart
X